Privacybeleid

Gebruik en bescherming van persoonsgegevens

Thomas Deville streeft ernaar om op de site te voorzien https://www.deplasse.com/ de meest nauwkeurige informatie mogelijk. Wanneer bezoekers de site gebruiken, kan Thomas Deville informatie over hen en hun apparaten verkrijgen. Het is toegewijd aan het respecteren en bewaren van uw persoonlijke gegevens.

Door deze website te bezoeken en te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de volgende voorwaarden:

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van merken, logo's, ontwerpen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, afbeeldingen, enz wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan Thomas Deville of aan derden die deze rechten bezitten.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op deze website is van algemene aard. Ze zijn niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kunnen dus niet worden beschouwd als persoonlijk, professioneel of juridisch advies voor u bestemd.

Thomas Deville levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, volledig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks haar inspanningen kunnen er fouten voorkomen in de verstrekte informatie. Indien de op de site gepubliceerde informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Thomas Deville de grootst mogelijke inspanning leveren om dit recht te zetten.

Thomas Deville kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie die op de site ter beschikking wordt gesteld. Indien u fouten vaststelt in de op de site ter beschikking gestelde informatie, kunt u contact opnemen met de sitebeheerder.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder waarschuwing of mededeling aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Thomas Deville geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking van de site, tijdelijke onbeschikbaarheid van de site of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot de site site en het gebruik van de site.

Thomas Deville kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld jegens wie dan ook, op directe, indirecte, bijzondere of andere wijze, voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze of een andere site, in het bijzonder als gevolg van verbindingen of hyperlinks, met inbegrip van maar niet beperkt tot , verlies, werkonderbreking, schade aan programma's of gegevens op het computersysteem, hardware, software, enz van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar sites of webpagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. De aanwezigheid van links naar deze sites of webpagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud van deze sites of pagina's. Thomas Deville verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites of pagina's en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken van deze sites of webpagina's, noch voor enige schade die daaruit zou voortvloeien hun gebruik.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze site valt onder de geldende Belgische wetgeving. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel zijn bevoegd in geval van een geschil.

Privacybeleid

Deze “Privacyverklaring” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Thomas Deville.

Lees deze privacyverklaring goed door, deze bevat essentiële informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en de Koekjes gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website deplasse.com en door gebruik te maken van de op deze site vermelde e-mailadressen, verklaart u kennis te hebben genomen van deze privacyverklaring en deze en de verwerking ervan uitdrukkelijk te aanvaarden.

Persoonlijke gegevens

Deze privacyverklaring gaat over uw persoonsgegevens. De AVG definieert deze gegevens als “alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (ook wel “betrokkene” genoemd). Een "identificeerbare natuurlijke persoon" is een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificator, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator, of naar een (of meer) specifieke elementen die specifiek zijn voor zijn fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit. »

Doeleinden van verwerking

deplasse.com verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van klanten ten behoeve van klantenbeheer. Daarnaast worden persoonsgegevens verzameld via Koekjes om het gebruik van de site en anonieme statistieken te verbeteren en te optimaliseren.

Rechtsgrond(en) van verwerking

Persoonsgegevens worden via de website verwerkt om verschillende wettelijke redenen, in overeenstemming met artikel 6.1 van het Algemeen Reglement betreffende de bescherming van persoonsgegevens 2016/679 van 27 april 2016. Indien alleen een formulier wordt gebruikt contactnummer en een e-mail adres, baseert Thomas Deville zijn beslissing op de machtiging.

De duur van het gesprek

Persoonsgegevens die worden verwerkt ten behoeve van het klantenbeheer worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen (onder andere met betrekking tot de boekhouding). De persoonsgegevens die worden verzameld via Koekjes worden bewaard tijdens de sessie of voor een langere periode als dit nodig is voor de werking van de site. Wanneer de gegevens langer worden bewaard dan de sessie, worden ze geanonimiseerd.

Recht op inzage, rectificatie, wissing, beperking, verzet en overdraagbaarheid van persoonsgegevens 

De klant heeft te allen tijde recht op toegang tot zijn persoonsgegevens. Hij heeft het recht om ze te (laten) verbeteren indien ze onjuist blijken te zijn, om ze te laten wissen, om de verwerking ervan te beperken of om zich te verzetten tegen de verwerking van hem betreffende gegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), inclusief profilering op basis van deze bepalingen.

De klant heeft ook het recht om te vragen om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm) van zijn persoonsgegevens naar een andere onderneming te sturen. 

Om deze rechten uit te oefenen, wordt de klant verzocht

  •       om zelf de parameters van zijn klantenaccount te corrigeren; en of
  •       om een e-mail te sturen naar het volgende adres: info@deplasse.com

Directe marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. 

Klachten

De klant heeft het recht om een klacht in te dienen bij de firma BUREAU D'EXPERTS Ph. DEPLASSE ET ASSOCIES. Bovendien heeft hij het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Voor België is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit – Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

nl_BEDutch